SSO VAROVANJE

FIZIČNO VAROVANJE

Fizično varovanje obsega različne varnostne naloge, od varovanja parkirišč, gradbišč, bencinskih servisov, izvajanja obhodov varovanih območij, do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih storitev. Sama oblika varovanja objekta, oziroma varovanega območja, je odvisna od zahtev naročnika ter seveda projekta, ki temelji na izdelavi varnostne ocene in analize tveganja. Z izdelavo načrta varovanja –  podlaga zanj je po eni strani naročnikova zahteva po drugi strani pa izdelava varnostne ocene in analize tveganja –  je podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. s strokovnim pristopom kos še tako zapletenim situacijam na varovanih območjih.

Fizično varovanje obsega različne varnostne naloge, od varovanja parkirišč, gradbišč, bencinskih servisov, izvajanja obhodov varovanih območij, do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih storitev. Sama oblika varovanja objekta, oziroma varovanega območja, je odvisna od zahtev naročnika ter seveda projekta, ki temelji na izdelavi varnostne ocene in analize tveganja. Z izdelavo načrta varovanja –  podlaga zanj je po eni strani naročnikova zahteva po drugi strani pa izdelava varnostne ocene in analize tveganja –  je podjetje SSO Varovanje in storitve d.o.o. s strokovnim pristopom kos še tako zapletenim situacijam na varovanih območjih.
Pri izvajanju varnostnih nalog težimo k temu, da se varnostniki oziroma varnostnice vedno poskušajo zliti z okoljem varovanja, upoštevajoč zakonske okvirje in etična načela.
Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in na varovanih območjih. Taki dogodki so lahko požar, vlom ali rop. Zato premoženje varujemo pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

V okviru te vrste varovanja nudimo:
Varovanje v trgovinah
Varovanje na gradbiščih
Varnostniki na bencinskih servisih
Intervencija, obhodna služba
Varnostno receptorska služba

Varovanje v trgovinah
Varnostniki našega podjetja imajo, poleg osnovnega znanja s področja varovanja, še dodatno specialistično znanje in večletne ter bogate izkušnje za varovanje v trgovinah. Vsi varnostniki so usposobljeni tudi za ravnanje s tehničnimi pripomočki, kot so pristopna kontrola, alarmni sistemi, video nadzorni sistemi ter različne oblike elektronskega in tehničnega varovanja blaga.

Varovanje na gradbiščih
Skladno s potrebam in zahtevam naročnikov opravljamo varovanje gradbišč. Vsi varnostniki so ustrezno usposobljeni za delo na gradbiščih in so za tovrstna delovna območja dodatno usposobljeni iz varstva pri delu.

Varovanje na bencinskih servisih
V našem podjetju imajo varnostniki, poleg osnovnega znanja s področja varovanja, še dodatno specialistično znanje in večletne izkušnje pri varovanju bencinskih servisov.

Intervencija, obhodna služba
Za izvajanje intervencije ali obhodne službe ima družba SSO Varovanje in storitve d.o.o. zaposlene varnostnike, ki imajo  opravljeno ustrezno specialistično usposabljanje in večletne izkušnje na tem področju dela.

Varnostno-receptorska služba
Po naročilu naročnika in zahtevah ter standardih družb, ki potrebujejo varovanje, so varnostnice in varnostniki oblečeni v elegantne uniforme, glede na tip dogodka pa tudi v primerne obleke.
Za izvajanje del in nalog varnostne receptorske službe ima družba SSO Varovanje in storitve d.o.o. zaposlene varnostnike, ki jih z internimi strokovnimi usposabljanji urimo za izvajanje del in nalog na tem področju dela.

Copyright © 2022 SSO-Security