Print this page

IZOBRAŽEVANJE VAROVANJA OBJEKTOV

Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja že posedujejo določeno osnovno znanje v zvezi varovanja objektov. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz različnih evropskih držav. Za pripravo tečaja je bilo uporabljeno teoretično znanje. Kot izobraževalni program tečaj predstavlja zmes teoretičnega in praktičnega znanja. Vse tri učne domene (kognitivna, psihomotorična in čustvena) so vključene v izobraževanje in spodaj navedene cilje. 

ZADEVA: VAROVANJE OBJEKTOV, OSNOVNI TEČAJ INTERNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA – UČNI NAČRT (CURRICULUM).

 

cacibjersin

 

UVOD

Predhodno je bila opravljena analiza učnih potreb. Ugotovljeno je bilo, da udeleženci tečaja že posedujejo določeno osnovno znanje v zvezi varovanja objektov. Na osnovi analize je bil pripravljen interni program usposabljanja in izobraževanja, ki vsebuje najboljše prakse iz različnih evropskih držav. Za pripravo tečaja je bilo uporabljeno teoretično znanje. Kot izobraževalni program tečaj predstavlja zmes teoretičnega in praktičnega znanja. Vse tri učne domene (kognitivna, psihomotorična in čustvena) so vključene v izobraževanje in spodaj navedene cilje.  


TRAJANJE

Skladno potrebam in želji naročnika.


MATERIALI, PODPORA, OPREMA

Prenosni računalnik, projektor, table, učilnica, primerna zgradba.


UPORABLJENE OBLIKE IN NAČINI USPOSABLJANJA

Kot obliko usposabljanja in izobraževanja se bo uporabil tečaj. Na različnih nivojih usposabljanja se bodo uporabile naslednje metode poučevanja:

- predavanje;
- diskusija;
- analiza primerov;
- demonstracija;
- igranje vlog;
- urjenje in
- simulacija.


SPLOŠNE KOMPETENCE INTERNEGA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA  

Splošno pristojnost osnovnega programa internega usposabljanja in izobraževanja je, da bodo udeleženci imali dovolj znanja, spretnosti, odnosa in nekaj izkušenj ob koncu tečaja za samostojno pisanje osnovne ocene nevarnosti in osnovno analizo tveganja, pisanje osnovnega integriranega načrta varovanja zgradb ter  skladno pravilno načrtovati in izvesti vse ukrepe v skladu z izdelanim načrtom za varovanje objekta.

Učni načrt osnovnega programa internega usposabljaja in izobraževanja je razdeljen na devet (9) programov (sklopov) usposabljanja in izobraževanja in sicer:


1.    Program

•    Zakonodaja na področju varovanja objektov v RS
•    Ocena ogroženosti
•    Analiza tveganja

2.    Program

•    Varnostne ograje
•    Zaščitne ovire

3.     Program

•    Varnostna razsvetljava
•    Elektronski nadzor dostopa

4.    Program

•    Alarmi (protivlomni elektronski sistemi)
•    Parkirišča in garaže

5.    Program

•    Video nadzorni sistemi (CCTV)
•    Ključavnice in ključi

6.    Program

•    Vrata in okna
•    Zaščita tehnične infrastrukture v zgradbi (komunalni sistemi)

7.    Program

•    Protipožarna zaščita objekta
•    Protibombna zaščita objekta

8.    Program

•    Sprejem in oddaja pošiljk
•    Evakuacija

9.    Program

•    Osnovni načrt varovanja objekta
•    Integriran sistem varovanja objektov (Defence in depth)


CILJI USPOSABLJANJA

Po zaključku osnovnega programa internega usposabljanja in izobraževanja bodo udeleženci sposobni:

1.    Pojasniti postopek in napisati osnovni dokument ocene ogroženosti in osnovno poročilo o analizi tveganja;
2.    Našteti štiri tipe materiala za varnostne ograje;
3.    Pojasniti dve obliki zaščitnih ovir;
4.    Pojasniti pomembnost varnostne razsvetljave;
5.    Našteti najmanj sedem (7) biometričnih elektronskih sistemov za nadzor dostopa in hkrati pojasniti pomembnost elektronskega nadzora dostopa;
6.    Našteti in pojasniti najmanj pet (5) različnih protivlomnih senzorjev in vsaj dva (2) tipa stikal;
7.    Pojasniti pravilni postopek varovanja parkirne hiše in parkirišča;
8.    Našteti in pojasniti sestavne dele video nadzornega sistema (CCTV);
9.    Našteti vsaj tri (3) tipe ključavnic in tri (3) tipe sistemov ključavnic;
10.    Našteti tipe okenskih okvirjev;
11.    Pojasniti postopke kako zavarovati pomembna območja v objektu;
12.    Pojasniti postopke kako pripraviti osnovni varnostni dizajn objekta;
13.    Pojasniti postopke kako zavarovati tehnično infrastrukturo v objektu (voda, plin, elektrika, telekomunikacijski sistemi...) in se zavedati pomembnosti navedenega postopka;
14.    Razložiti postopek protibombne zaščite;
15.    Razložiti postopek protipožarne zaščite;
16.    Pojasniti postopke zavarovanja sprejema in oddaje pošiljk in hkrati obrazložiti pomembnost tega postopka;
17.    Pojasniti postopek priprave načrta evakuacije in hkrati obrazložiti pomembnost tega postopka;
18.    Pripraviti osnoven načrt varovanja objekta;
19.    Izvesti vse aktivnosti iz načrta varovanja objekta in hkrati obrazložiti pomembnost izvrševanja vseh predpisanih nalog, ki so navedene v načrtu varovanja objekta.


Peter Žlebnik                                         
SSO Varovanje d.o.o.

 

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju kakovosti. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Če želite izvedeti več o piškotkih, si oglejte povezavo.

Sprejmem piškotke iz vaše spletne